Daily dose of chinese #4

Tháng Ba 3, 2014 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ān yuè
三月
yī rì
一日
zài
kūn míng
昆明
huǒ chē zhàn
火车站
fā shēng de
发生的
tú shā
屠杀
shì jiàn
事件
zhèn jīng
震惊
quán
zhōng guó
中国
 
jǐn guǎn
尽管
shā shǒu
杀手
men
de|dì|dí
bèi jǐng
背景

shì jiàn
事件
de|dì|dí
nèi mù
内幕
hái|huán
yǒu dāi
有待
diào chá
调查

gōng bù
公布
 
dàn
cóng|zòng|cōng
tú shā
屠杀
de|dì|dí
dì diǎn
地点
 
guī mó
规模
 
shǒu duàn
手段

shī jiā
施加
de|dì|dí
duì xiàng
对象
lái
kàn|kān
 
zhōng guó
中国
guān fāng
官方
 
kǒng bù
恐怖
xí jī
袭击
 
de|dì|dí
chū bù
初步
dìng xìng
定性
shì
kě yǐ
可以
chéng lì de
成立的
 
liǎng
tiān
qián
zài
guì yáng
贵阳

fā shēng
发生
le|liǎo|liào
yī qǐ
一起
zhēn duì
针对
wú gū
无辜
gōng mín de
公民的
zhòng dà
重大
shāng hài
伤害
àn
 

liàng
gōng jiāo
公交
chē
bèi
rén wéi
人为
zòng huǒ
纵火
 
zào chéng 
造成
 
6
rén
sǐ wáng
死亡
 
35
rén
shòu shāng
受伤
 
xián fàn
嫌犯
bèi
zhuā huò
抓获
 
zhōng guó
中国
guān fāng
官方
duì
tā de
它的
dìng xìng
定性
shì
 
gōng jiāo
公交
zòng huǒ
纵火
àn
 
”。
xiāng guān
相关
nèi róng
内容
 
lùn tán
论坛
 
nín
rú hé
如何
kàn|kān
kūn míng
昆明
huǒ chē zhàn
火车站
bào lì
暴力
xí jī
袭击
 

xīn
huā|huá
 
kūn míng
昆明
bào
kǒng
shì jiàn
事件
shǒu duàn
手段
cán rěn
残忍
lìng rén zhèn jīng
令人震惊
 
kūn míng
昆明
huǒ chē zhàn
火车站
fā shēng
发生
bào lì
暴力
xí jī
袭击
 
shàng
bǎi
rén
sǐ shāng
死伤
 
gèng duō
更多
xiāng guān de
相关的
gù shì
故事
 
xiāng guān
相关
xīn wén
新闻
huà tí
话题
 
zhōng guó
中国
 
,
fàn zuì
犯罪
 
,
fǎ lǜ
法律
 
,
xīn jiāng
新疆
 
,
zhōng gòng
中共
 
,
zōng jiào xìn yǎng
宗教信仰
 
zhè
liǎng
qǐ shì
起事
jiàn
dōu|dū
xuǎn zé
选择
le|liǎo|liào
gōng gòng
公共
shè shī
设施
 
duì xiàng
对象
dōu|dū
shì
píng mín
平民
 
guì yáng
贵阳
zòng huǒ
纵火
àn
shì
yī gè rén
一个人
gān de
干的
 
kūn míng
昆明
huǒ chē zhàn
火车站
de|dì|dí
tú lù
屠戮
shì
shí
duō
gè rén
个人
hé zuò de
合作的
 
qián zhě
前者
yī gè rén
一个人
jiù
zào chéng 
造成
le|liǎo|liào
 
40
duō
rén de
人的
shāng wáng
伤亡
 
àn bǐ lì
按比例
dà dà
大大
chāo guò
超过
le|liǎo|liào
hòu zhě
后者
 
bù tóng
不同
dìng xìng
定性
 
 
dàn shì
但是
zhōng guó
中国
guān fāng
官方
duì
tā mén de
它们的
dìng xìng
定性
què
bù tóng
不同
 
qián zhě
前者
méi yǒu
没有
tè dìng
特定

qún
bèi jǐng
背景
 
róng yì
容易
ràng
rén
lián xiǎng
联想
dào
jìn nián
近年
lái
zhòng duō
众多

gōng zhòng
公众
wèi|wéi
duì xiàng
对象
de|dì|dí
bào lì
暴力
shì jiàn
事件
 
lì rú
例如
bàn nián
半年
qián
zào chéng 
造成
 
47
rén
sǐ wáng
死亡
 
30
duō
rén
shòu shāng de
受伤的
shà mén
厦门
gōng jiāo
公交
chē
zòng huǒ
纵火
àn
 
duì yú
对于
zhè lèi
这类
shì jiàn
事件
 
guān fāng
官方
yī bān
一般
dū huì
都会
qiáng diào
强调
shì
gè rén
个人
yuán yīn
原因
 
dǐng duō
顶多
shì
bào fù
报复
shè huì
社会
 
lì rú
例如
shuō|shuì
shà mén
厦门
gōng jiāo
公交
chē
zòng huǒ
纵火
àn
xián yí
嫌疑
rén
jiù shì
就是
duì
shēng huó
生活
bēi guān
悲观
shī wàng
失望
 
zhè
shì
bú shì
不是
shuō|shuì
 
zhǐ yào
只要
bú shì
不是
tè dìng
特定

qún
de|dì|dí
chéng yuán
成员
 
tā men
他们
zhēn duì
针对
gōng zhòng de
公众的
bào lì fàn zuì
暴力犯罪
 
jiù
kě yǐ
可以

tí|dī
zhèng zhì
政治
dòng jī
动机

mù dì
目的
le|liǎo|liào
nē|ní
 
zhǐ yào
只要
shì
hàn rén
汉人
gān de
干的
 
jiù
kě yǐ
可以
jǐn liàng
尽量
dàn huà
淡化

zhèng zhì
政治
bèi jǐng
背景
nē|ní
 
ér
zhǐ yào
只要
shì
 
xīn jiāng
新疆
rén
 
gān de
干的
 
jǐn guǎn
尽管
hái|huán
méi yǒu
没有
kāi shǐ
开始
duì
bèi bǔ
被捕
de|dì|dí
xián yí fàn
嫌疑犯
jìn xíng
进行
shěn xùn
审讯
 
jiù
kě yǐ
可以
yòng
 
kǒng bù
恐怖
xí jī
袭击
 
yī chuí dìng yīn
一锤定音
nē|ní
 

xiāng xìn
相信
zhè
bìng bù
并不
shì
yǒu
shuí
yào|yāo
bāo bì
包庇
hàn rén
汉人
 
ér
kě néng
可能
shì
rú guǒ
如果
chéng rèn
承认
hàn rén
汉人
gān de
干的
zhè xiē
这些
shì

shì
kǒng bù
恐怖
xí jī
袭击
de huà
的话
 
rén men
人们
huì|kuài
wèn
 
wèi shén me
为什么
zhè gè
这个
 
hé xié
和谐
shè huì
社会
shè huì
社会
shè huì
社会
nèi bù
内部
huì|kuài
chǎn shēng
产生
zhè me
这么
duō
kǒng bù fēn zǐ
恐怖分子
nē|ní
 
?”。
zhè yàng
这样
yī gè
一个
chún cuì
纯粹
tǔ chǎn de
土产的
kǒng bù zhǔ yì
恐怖主义
 
yòu
dào
nǎ lǐ
哪里
qù zhǎo
去找
yī gè
一个
 
hǎi wài
海外
dí duì
敌对
shì lì
势力
 
lái
jiě shì
解释

bèi jǐng
背景
nē|ní
 
zhèng zhì
政治
dòng jī
动机
 
 
dàn
yán gé lái shuō
严格来说
 
,“
bào fù
报复
shè huì
社会
 
kě yǐ
可以
suàn shì
算是
gè rén
个人
zhèng zhì
政治
kǒng bù zhǔ yì
恐怖主义
 
yī zhǒng
一种
gèng|gēng
nán yǐ
难以
fáng fàn
防范
de|dì|dí
kǒng bù zhǔ yì
恐怖主义
 
kūn míng
昆明
de|dì|dí
tú lù
屠戮
gù rán
固然
lìng rén zhèn jīng
令人震惊
 
dàn
lěng jìng
冷静
xia lai|xià lái
下来
zǐ xì
仔细
xiǎng
yī xià
一下
 
jiù
shàng shù de
上述的
shà mén
厦门

guì yáng
贵阳
gōng jiāo
公交
zòng huǒ
纵火
àn
lái
shuō|shuì
 
hòu zhě
后者
zài
hōng rán
轰然

shēng
jù xiǎng
巨响
zhōng de
中的
cán rěn
残忍

zào chéng 
造成
de|dì|dí
wēi hài
危害
jué
bù zài
不在
kūn míng
昆明
huī wǔ
挥舞
kǎn dāo
砍刀
de|dì|dí
shā shǒu
杀手
zhī xià
之下
 
shà mén
厦门
nà gè
那个
jiào
chén
shuǐ
zǒng de
总的
hàn rén
汉人
shā
le|liǎo|liào
 
47

tóng bāo
同胞
 
tǎng ruò
倘若
àn zhào
按照
zhè gè
这个
bǐ lì
比例
 
kūn míng
昆明
nà|nèi
shí
duō
gè rén
个人
 
xīn jiāng
新疆
rén
 
bú shì
不是
huì|kuài
zào chéng 
造成
 
5、600
rén de
人的
sǐ wáng
死亡
ma
 
jǐn guǎn rú cǐ
尽管如此
 
bàn nián
半年
bù dào
不到
 
shā
le|liǎo|liào
 
47
gè rén
个人
dàn
jù shuō
据说
méi yǒu
没有
zhèng zhì
政治
dòng jī de
动机的
shà mén
厦门
rén
chén
shuǐ
zǒng de
总的
xíng xiàng
形象
yǐ jīng
已经
suí zhe
随着
nóng yān
浓烟
de|dì|dí
xiāo sǎn
消散
ér
zài
rén men
人们
de|dì|dí
jì yì
记忆
zhōng
jiàn jiàn
渐渐
yān miè
湮灭
 
dàn shì
但是
 
shí
duō gè
多个
 
xīn jiāng
新疆
rén
 
wèi le
为了
zhèng zhì
政治
mù dì
目的
ér
huī wǔ
挥舞
kǎn dāo
砍刀
shā lù
杀戮
 
29
gè rén de
个人的
fēng kuáng
疯狂


jiāng|jiàng
cháng yuǎn
长远
dìng

 
zhèng zhì
政治
jiù shì
就是
zhè yàng
这样
yǐng xiǎng
影响
le|liǎo|liào
duì
shā lù
杀戮
de|dì|dí
jì yì
记忆
 
kūn míng
昆明
de|dì|dí
cǎn àn
惨案
fā shēng
发生
zài
běi jīng
北京
 
liǎng
huì|kuài
 
kāi chǎng
开场
zhī qián
之前
 
zhè gè
这个
shí jī
时机
xiǎn rán
显然
bú shì
不是
qiǎo hé
巧合
 
měi nián de
每年的
liǎng
huì|kuài
 

qún
guān xì
关系
dōu|dū
shì
yī gè
一个
huà tí
话题
 
dàn
rén men
人们
tīng dào
听到
de|dì|dí
duō bàn
多半
shì
tuán jié
团结
róng hé
融合
zhī
lèi
 
kūn míng
昆明
cǎn àn
惨案
xiǎn rán
显然
huì|kuài
gěi
jīn nián
今年
liǎng
huì|kuài

lèi
yì tí
议题
tóu xià
投下
nóng zhòng
浓重
de|dì|dí
yīn yǐng
阴影
 
jiù
jí jiāng
即将
zhào kāi
召开
de|dì|dí
liǎng
huì|kuài

rì yì
日益
chén zhòng de
沉重的

qún
yì tí
议题
 

xiǎng qǐ
想起
le|liǎo|liào
yī gè
一个
zhěng zhěng
整整
jìn xíng
进行
le|liǎo|liào
sān shí
三十
nián de
年的
zhēng lùn
争论
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
 
 
1984
nián
 
zhèng xié
政协
liù
jiè
èr

huì yì
会议
shàng
 
yī gè
一个
huí zú
回族
wěi yuán
委员
xiě
le|liǎo|liào
yī gè
一个
tí àn
提案
 
duì
dāng shí|dàng shí
当时
kāi shǐ
开始
liú xíng de
流行的
yòng
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
zhǐ
dài
zhōng huá mín zú
中华民族
biǎo shì
表示
bù tóng yì
不同意
jiàn|xiàn
 

rèn wéi
认为
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
zhǐ shì
只是
hàn zú
汉族
de|dì|dí
zǔ xiān
祖先
 
shǎo shù mín zú
少数民族
gè|gě
yǒu
zì jǐ
自己
shén huà
神话

lì shǐ
历史
chuán shuō zhōng de
传说中的
zǔ xiān
祖先
 
suǒ yǐ
所以
zhè gè
这个
tí fǎ
提法
bù lì yú
不利于
mín zú tuán jié
民族团结
 
dì èr
第二
nián
 
zhōng gòng zhōng yāng
中共中央
bàn gōng tīng
办公厅
jiù cǐ
就此
shì
xià
fā|fà
wén jiàn
文件
 
shuō|shuì
jīn hòu
今后
lǐng dǎo rén
领导人
jiǎng huà
讲话

guān fāng
官方
wén jiàn
文件
zhōng
zuì hǎo
最好
yòng
 
zhōng huá mín zú
中华民族
 
”,
dàn
kǎo lǜ dào
考虑到
zhè gè
这个

de|dì|dí
tǒng
zhàn
xiào yìng
效应
 
yóu qí
尤其
zài hǎi wài
在海外
huá rén
华人
zhōng
 
suǒ yǐ
所以
qí tā rén
其他人

qí tā
其他
chǎng hé
场合
hái shì
还是
kě yǐ
可以
shǐ yòng
使用
zhè gè
这个
chēng hu|chēng hū
称呼
 
shí nián
十年
hòu
 
yóu yú
由于
yī xiē
一些
shǎo shù
少数
zú rén
族人


zhèng xié
政协
dài biǎo
代表
zài cì
再次
duì
zhè gè
这个
shuō fǎ
说法
biǎo shì
表示
bù mǎn
不满
 
jiāng

mín


ruì
huán
yòu
qiáng diào
强调
bù yào
不要
yòng
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
”,
jiù
yòng
 
zhōng huá
中华
ér nǚ
儿女
 
huò zhě
或者
 
hǎi nèi
海内
wài
zhōng huá
中华
ér nǚ
儿女
 
”。
 
90
nián dài
年代

jiè
rén dà
人大
de|dì|dí
liǎng cì
两次
huì yì
会议
shàng
 
guì zhōu
贵州
shǎo shù
少数

dài biǎo
代表
shǔ|shù|shuò

tí chū
提出
bù yào
不要
zài yòng
再用
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
”,
bìng bǎ
并把
zhè gè
这个
wèn tí
问题
tí dào
提到
xiàn fǎ de
宪法的
gāo dù
高度
 
yīn wéi|yīn wèi
因为
xiàn fǎ
宪法
guī dìng
规定
le|liǎo|liào
 
zhōng guó
中国
gè|gě
mín zú
民族
 
de|dì|dí
tí fǎ
提法
 
zhōng
xuān

fā|fà
le|liǎo|liào
zhèng shì
正式
wén jiàn
文件
kěn dìng
肯定
le|liǎo|liào
zhè gè
这个
yì àn
议案
 
dàn
wèi|wéi
guǎng dà
广大
hàn
zú rén
族人
suǒ
xǐ wén lè jiàn
喜闻乐见
de|dì|dí
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
de|dì|dí
ài guó
爱国
tǒng
zhàn
xiào yìng
效应
jué
bú shì
不是
zhè me
这么
róng yì
容易
bèi
fàng qì de
放弃的
 
dào le
到了
xīn
shì jì
世纪
 
,2002
nián
guǎng
广
diàn
zǒng

fā chū
发出
guān yú
关于
tōng zhī
通知
 
guī dìng
规定
mín zú
民族
zōng jiào
宗教
xuān chuán de
宣传的
zhèng què
正确
dǎo xiàng
导向
 
qí zhōng
其中
zhǐ shì
只是
shuō|shuì
yào|yāo
 
shèn
yòng
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
zǐ sūn
子孙
de|dì|dí
gài niàn
概念
 
”,
bìng bù
并不
shì
shuō|shuì
bù kě
不可

yòng
 
dà gài shì
大概是
miàn duì
面对
shǎo shù
少数
zú de
族的
bù duàn
不断
yào qiú|yāo qiú
要求
 
zhōng yāng
中央
tǒng
zhàn

fù bù cháng
副部长
zhū
wéi
qún
qù nián
去年
zài
yī piān
一篇
hěn
cháng de
长的
wén zhāng
文章
zhōng
yǒu

chù|chǔ
tí dào
提到
 
lóng
de|dì|dí
chuán rén
传人
 

 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
de|dì|dí
shuō fǎ
说法

kē xué
科学
 
zhū
jiù
zhè
yī jù huà
一句话
 
què
yǐn lái
引来
hěn duō
很多
hàn rén
汉人
de|dì|dí
fǎn duì
反对
 
。《
huán qiú
环球
shí bào
时报
 
zhuān mén
专门
fā biǎo
发表
píng lùn yuán
评论员
wén zhāng
文章
 
shuō|shuì
zhè
liǎng gè
两个
shuō fǎ
说法
duì yú
对于
ài guó zhǔ yì
爱国主义
de|dì|dí
 
níng jù
凝聚

 
yǒu
hěn dà
很大
zuò yòng
作用
 
zhèng fǔ
政府
méi yǒu bì yào
没有必要
tài
guò
mǐn gǎn
敏感
 
wèi le
为了
qiān jiù
迁就
shǎo shù
少数
zú de
族的
gǎn qíng
感情
ér
jìn zhǐ shǐ yòng
禁止使用
tā men
它们
 
zhēng lùn
争论
le|liǎo|liào
sān shí
三十
nián de
年的
 
yán huáng
炎黄
zǐ sūn
子孙
 
wèn tí
问题
 
zài
kūn míng
昆明
cǎn àn
惨案
de|dì|dí
yīn yǐng
阴影
xià
 
jīn nián
今年
liǎng
huì|kuài
de|dì|dí
dài biǎo
代表
zhōng
hái|huán
huì|kuài
yǒu rén
有人
zài
tí|dī

ma
 
Advertisements

Daily dose of Chinese #3

Tháng Năm 9, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

你不知道哪裡出現的一個人,或者一個機遇,會改變你的人生軌跡。

Nǐ bù zhīdào nǎlǐ chūxiàn de yīgèrén, huòzhě yīgè jīyù, huì gǎibiàn nǐ de rénshēng guǐjī.
nhĩ bất tri đạo na lí xuất hiện đích nhất cá nhân, hoặc giả nhất cá  ngộ, hội cải biến nhĩ đích nhân sanh quỹ tích。
善待每個遇到的人,他有可能會成為你的貴人。
Shàndài měi gè yù dào de rén, tā yǒu kěnéng huì chéngwéi nǐ de guìrén.
thiện đãi mỗi cá ngộ đáo đích nhân tha hữu khả năng hội thành vi nhĩ đích quý nhân。
認真對待每件小事,這件小事當你回首時可能發現,它其實是件大事。
Rènzhēn duìdài měi jiàn xiǎoshì, zhè jiàn xiǎoshì dāng nǐ huíshǒu shí kěnéng fāxiàn, tā qíshí shì jiàn dàshì.
nhận chân đối đãi mỗi kiện tiểu sự, giá kiện tiểu sự đương nhĩ hồi thủ thì khả năng phát hiện tha  thật thị kiện đại sự。
 {nǐ} you; thee; thou
2.不知道 {bù zhī dào} be ignorant of; be insensible of; be unaware of; in the dark
3.哪里 {nǎ lǐ} where, wherever
4.出现的 {chū xiàn de} arisen
5.一个人 {yī gè rén} one
6.或者 {huò zhě} peradventure, perhaps, possibly; or
7.一个 {yī gè} a, an
8.机遇 {jī yù} opportunity
9. {huì;kuài} be able to; meet; shall
10.改变 {gǎi biàn} change, alter, transform
11.你的 {nǐ de} your; yours, belonging to you
12.人生 {rén shēng} life
13.轨迹 {guǐ jī} locus, orbit
. {shàn} be apt to; be good at; friendly; good; kind; perfect
2. {dāi} deal with; entertain; stay; treat
3.每个 {měi gè} apiece
4.遇到 {yù dào} suffer, receive, sustain, fall through, lose out, miss, mucker, fall down
5. {de;dì;dí} of; target
6. {rén} human; man; people; person; human being; fellow; individual; soul
7. {tā} he; him
8.有可能 {yǒu kě néng} it’s possible
9. {huì;kuài} be able to; meet; shall
10.成为 {chéng wéi} become, turn into
11.你的 {nǐ de} your; yours, belonging to you
12.贵人 {guì rén} honourable men
1.认真 {rèn zhēn} earnest, serious; take seriously, take to heart
2.对待 {duì dāi} treatment; serve, treat
3. {měi} each; every; often; per
4. {jiàn} piece
5.小事 {xiǎo shì} fig, something which is worthless or unimportant
6. {zhè} this
7. {dāng;dàng} equal; proper; when; bear; serve as; work as
8. {nǐ} you; thee; thou
9.回首 {huí shǒu} turn one’s head, look back
10. {shí} days; hour; occasionally; opportunity; seanson; time
11.可能 {kě néng} possible, probable; possibility, probability; may
12.发现 {fā xiàn} discovery, unfolding, ascertainment, disclosure, strike, unearthing, findings, find, formula, invention, breakthrough, detection, showing, espial; discover, outcrop, dig out, invent, position, locate, bring to light, contrive, hit upon, originate, unearth
13. {tā} it
其实 {qí shí} actually, as a matter of fact, in fact, really
15. {shì} am; are; be; been; being; is; yes
16.大事 {dà shì} in a big way; event

Daily dose of Chinese #2

Tháng Năm 6, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

絕對不要怕失敗,沒人知道什麼會發生,

tuyệt đối bất yếu phạ thất bại, một nhân tri đạo thập ma hội phát sinh

Juéduì bùyào pà shībài, méi rén zhīdào shénme huì fāshēng,

而把時間花在將你的工作做到最棒

nhi bả thời gian hoa tại tương nhĩ đích công tác tố đáo tối bổng

Ér bǎ shíjiān huā zài jiāng nǐ de gōngzuò zuò dào zuì bàng

有時候你贏,有時候你輸,

hữu thì hậu nhĩ doanh, hữu thì hậu nhĩ thâu

Yǒu shíhou nǐ yíng, yǒu shíhou nǐ shū,

但如果你給你自己足夠的機會去贏,你終究會贏。

đãn như quả nhĩ cấp nhĩ tự kỉ túc  đích  hội khứ doanh, nhĩ chung cứu hội doanh。

Dàn rúguǒ nǐ gěi nǐ zìjǐ zúgòu de jīhuì qù yíng, nǐ zhōngjiù huì yíng.

______________

绝对 {jué duì} absolute, sheer, utter, plain, very; absolutely, stark, totally, positively
2.不要 {bù yào} must not
3. {pà} be afraid of; dread; fear
4.失败 {shī bài} failure, fail, miscarriage, Miss, flunk, no go, overshoot; be defeated, break down, be off, miscarry, bungle, muff
5. {méi;mò} absence; confiscate; disappear; no; overflow; sink; there is a lack of; wanting; without
6. {rén} human; man; people; person; human being; fellow; individual; soul
7.知道 {zhī dào} learned; awareness, knowledge; wis, wise up, be wise to, be aware of, be conscious of, know, be seized, savvy
8.什么 {shén mē} what, word used in question to request specific information
9. {huì;kuài} be able to; meet; shall
10.发生 {fā shēng} occurrence; chance, take place, come to pass, start up, arise, eventuate, bechance, happen, occur, turn out, befall, transpire, come
 {ér} and that; moreover
2. {bǎ} hold
3.时间 {shí jiān} time, period, lasting, while
4. {huā} flower; bloom; blossom; flowerage; inflorescence
5. {zài} be; depend on; exist; at; in
6. {jiāng;jiàng} hadorwould; shall; would
7.你的 {nǐ de} your; yours, belonging to you
8.工作 {gōng zuò} Job, work, task;
9.做到 {zuò dào} accomplish, achieve
10. {zuì} best of all; furthest
11. {bàng} stick; club; goog; fine
12.有时候 {yǒu shí hòu} sometimes
13. {nǐ} you; thee; thou
14. {yíng} win
有时候 {yǒu shí hòu} sometimes
2. {nǐ} you; thee; thou
3. {shū} be defeated; covey; kick the beam; loss; transport
4. {dàn} but; only; still; yet
5.如果 {rú guǒ} if, in case
6. {gěi} present; tip
7.你自己 {nǐ zì jǐ} thyself, yourself
8.足够的 {zú gòu de} adequate; enough; enow; ripe; sufficient
9.机会 {jī huì} chance, opportunity, occasion, odds
10. {qù} be apart from; betake; get rid of; go; leave; remove; repair
11. {yíng} win
12.终究 {zhōng jiū} eventually, in the end, after all
13. {huì;kuài} be able to; meet; shall

Bán lược cho sư

Tháng Tư 30, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một công ty cần tuyến nhân viên tiếp thị. Có rất nhiều người đến xin được phỏng vấn. Giám đốc công ty giao cho những người đến tham gia phỏng vấn một công việc như sau: cho họ một ngày để đi tiếp thị lược chải đầu, khách hàng là những nhà sư.

Rất nhiều người nói đây là việc khó xảy ra bởi lẽ các nhà sư không có tóc, làm sao bán lược cho họ được ? Vì thế nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ có 3 người đồng ý ở lại để thử sức.

Ba ngày sau họ quay trở lại. Người thứ nhất nói thưa giám đốc tôi bán được một chiếc lược.

Giám đốc bèn hỏi: “anh thử nói cho tôi nghe làm thế nào anh có thể bán lược cho các nhà sư ?”

Người này bèn trả lời: “Đi đến đâu tôi cũng nói với các nhà sư rằng lược của công ty tốt như thế nào nó có tác dụng đối với tóc tốt như thế nào. Nhưng các nhà sư chỉ vào mặt tôi và nói răng tôi bị bệnh tâm thần, họ cho rằng tôi trêu chọc họ không có tóc, nên đuổi tôi đi thậm chí đánh tôi nữa. Tôi vô cung thất vọng đúng lúc đó tôi nhìn thấy một chú tiểu Trên đầu chú tiểu có nhiều bụi bẩn chú tiểu cảm thấy ngứa ngáy nên đang gải đầu tôi bèn nói với chú tiểu rằng gãi đầu cần phải dùng đến lược, vì vậy tôi bán được một chiếc”.

Người thứ hai cũng quay trở lại và nói “Thưa giám đốc tôi bán được 10 chiếc lược”.

Giám đốc bèn hỏi: “làm thế nào anh có thể bán lược cho các nhà sư ?”

Người này bèn trả lời: “tôi đã nghĩ rất nhiều cách. Sau cùng tôi quyết định tìm đến một ngôi chùa trên ngọn núi cao. Tôi hỏi một nhà sư rằng ở phải rất nhiều người đến thắp hương cầu phật hay không ?, nhà sư trả lời rằng đúng là như thế. Tôi lại hỏi tiếp nếu quỳ trước đức phật với một mái đầu rối tung do bị gió thổi có phải là không tôn kính đối với đức phật nhà sư trả lời rằng đúng là như vậy. Tôi lại hỏi tiếp, nếu nhà sư biết điều đó mà không nhắc nhỡ mọi người thì đó có phải là tội lỗi hay không ? nhà sư trả lời rằng, đương nhiên là tội lỗi. Thế là tôi góp ý với ông ta, trước mỗi pho tượng phật nên để một chiếc lược, để du khách có thể chải đầu trước khi khấn phật. Ở ngôi chùa đó có tất cả 10 pho tượng, vì thế tôi bán được 10 chiếc”.

Người thứ ba cũng quay trở lại và nói “Thưa giám đốc tôi bán được 1000 chiếc lược”.

Giám đốc bèn hỏi: “Anh làm thế nào bán được nhiều như vậy ?”.

Người này trả lời: “tôi tìm đến ngôi chùa lớn nhất, trực tiếp hỏi nhà sư chủ trì có muốn tăng thu nhập cho chùa hay không ? Nhà sư nói rằng rất muốn. Tôi bèn nói với ông ta rằng hãy dán một thông báo như sau ở nơi có nhiều người tập trung nhất: quyên góp tiền sẽ nhận được quà tặng. Quà tặng là gì ?. Đó là một chiếc lược công đức. Chiếc lược này có đặc điểm là phải dùng chải đầu ở chỗ đông người, làm như vậy sẽ xua đuổi được những chuyện không may và đem đến những điều tốt lành. Vì thế có rất nhiều người quyên tiền và nhận lược chải đầu ngay trước đám đông, chỉ trong chốc lát tôi đã bán được 1000 chiếc”.

Lời bình:
Theo cách nghĩ thông thường, bán lược cho các nhà sư là một việc hết sức buồn cười. Sư không có tóc, làm sao có thể bán lược cho họ ? cách tư duy truyền thống chỉ mách bảo cho chúng ta rằng lược chỉ có tác dụng duy nhất, đó là chải đầu. Những người có đầu óc sáng tạo sẽ tưởng tượng đến việc dùng lược để làm tặng phẩm, hay dùng vào những việc khác với giá trị lớn hơn nhiều so với giá trị của một chiếc lược thông thường. Nhà tâm lý học người Mỹ S.Araauty cho rằng “Sáng tạo có nhĩa là tạo ra những thứ mà chưa từng có trong quá khứ”.

Để sáng tạo, cần phải thoát khỏi ràng buộc của logic, thoát khỏi cách tư duy thông thường. Như thế mới có thể có nhiều cơ hội và khả năng có thể những ý nghĩ nới lạ. Sự sáng tạo thể hiện ở chỗ biết nhấn mạnh đến lơi ích của người khác: Đó là lợi ích về mặt tâm linh và vật chất.

Những hạt lúa trên bàn cờ

Tháng Tư 30, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời cổ đại, nước Ấn Độ có một vị vua rất ham chơi, nhà vua hay cùng các quan đại thần nghĩ ra những trò chơi trí tuệ. Ai nghĩ được trò chơi hay, liền được nhà vua trọng thưởng hậu, có khi còn được phong quan tước rất cao.

Một lần, có một vị quan trẻ tuổi nghĩ ra một trò chơi mới lạ, là cái bàn cờ vua có 64 ô vuông. Trò chơi thú vị vô cùng, thiên biến vạn hóa, càng chơi càng thích thú và hấp dẫn, lại rất có ích cho việc rèn luyện nhân cách và trí tuệ. Nhà vua chơi mãi không biết chán, liền cao hứng muốn thưởng thật lớn cho người phát minh ra nó. Nhà vua liền hỏi viên quan trẻ tuổi.

Trò chơi do nhà ngươi nghĩ ra, quả thật mới và rất hay. Nhà ngươi muốn được thưởng như thế nào. Trẫm nhất định sẽ đáp ứng yêu nguyện vọng của nhà ngươi một cách xứng đáng !

Viên quan trẻ tuổi kia nói không thích vàng bạc hay châu báu, cũng không muốn được phong chức tước hay lãnh địa. Viên quan tâu với nhà vua “ Thần chỉ xin bệ hạ thưởng cho bằng những hạt lúa”.

Nhà vua nghe thất vậy, liền cười ha hả, hỏi : nhà ngươi cần bao nhiêu lúa. Trẫm chấp nhận đáp ứng yêu cầu của nhà ngươi!

Viên quan liền tâu : Bẩm, trên bàn cờ tướng có 64 ô vuông. Bây giờ xin bệ hạ sai người, trong ô thứ nhất bỏ vào một hạt lúa. Ô thứ hai bỏ vào 1 + 1 = 2 hạt, ô thứ ba bỏ vào 2 + 2 = 4 hạt. ô thứ tư bỏ vào 2 x 2 x2 = 8 = 23 hạt, cứ như vậy đến ô cuối cùng. (Tức là ô sau sẽ gấp đôi ô trước)

Nhà vua nghĩ, mỗi hạt lúa bé tí tẹo, cái bàn cờ có 64 ô cũng bé tí tẹo, theo cách mà viên quan trẻ đề nghị, thì cùng lắm chỉ tốn vài trăm ký lô gam lúa là cùng, không vấn đề gì. Vì thế vua phán bảo quan coi kho lương : “ Nhà ngươi đi mang mười bao tải lúa lại thưởng cho người kia !”

Khi quan coi kho lương tính lại số hạt lúa phải giao cho người được thưởng, bỗng cả mặt biến sắc, vội tâu với nhà vua.

Bẩm bệ hạ, số lúa thưởng cho người kia không phải chỉ là hàng chục bao tải lúa đâu ạ! Mà có lẽ toàn bộ lương thực của cả Vương quốc thu hoạch trong một năm cũng không đủ để thưởng cho anh ta. Nói xong quan coi lương tâu trình số hạt lúa phải dùng làm phần thưởng là.
1 + 2 + 4 + 8 +…+= 18.446.744.709.551.615 hạt hay  
Nhà vua nhìn con số dài ngoằng, cũng không hiểu nó là bao nhiêu tấn tạ. Viên quan coi kho lương thấy vậy, vội tâu.

Bẩm ! Một mét khối lúa có chừng 15 triệu hạt, thì số hạt lúa phủ kín bàn cờ theo cách tính kia sẽ là 1.200.000.000.000 mét khối, tức là sản lượng lúa của toàn thế giới sản xuất ra được chỉ trong khoảng 1000 năm vẫn còn chưa đủ số lượng để thưởng!

Nhà vua mặt xám như tro, chẳng lẽ lời vua nói là chuyện đùa? Nhà vua vội hỏi quan coi lương.

Vậy phải làm thế nào đây ? Nếu ta quyết định thưởng theo yêu cầu, thì Vương quốc vĩnh viễn mắc nợ người ta, không biết bao giờ mới trả được hết nợ. Còn nếu không thưởng như vậy, thì Trẫm là kẻ không biết giữ lời hứa, còn mặt mũi nào trước bàn dân thiên hạ nữa !.

Viên quan coi kho lương của nhà vua nghĩ một lúc lâu rồi tâu.

Bẩm có một cách rất đơn giản. Xin bệ hạ yêu cầu anh ta tự mình đếm số hạt lúa của từng ô cho thật chính xác, không được thừa thiếu một hạt. Nếu đếm sai sẽ khép vào tội lừa dối tham lam để trị tội.

Nhà vua lại hỏi, giả dụ anh ta đồng ý, đếm đủ số hạt lúa, thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để đếm xong ?

Viên quan coi kho lương nhẩm tính một lúc lâu rồi tâu.

Giả dụ mỗi giây đồng hồ đếm được hai hạt, mỗi ngày đếm liên tục 12 giờ không nghỉ, thì sau mười năm mới đếm được 20 mét khối hạt lúa. Còn nếu đếm hết số hạt lúa được thưởng thì cần tới 290.000.000.000 năm hay 290 tỉ năm, nhưng anh ta sẽ sống được mấy chục năm nữa ? Hơn nữa ngày nào cũng ngồi đếm số hạt lúa như vậy, liệu anh ta có thể chịu đựng và sẽ kéo dài được mấy năm ? Nói lại coi chừng chỉ vài năm là tổn thọ không bỏ cuộc cũng kiệt sức mà chết. Ngừng một lúc, viên quan coi kho lương tâu tiếp.

Vì thế, theo thần nghĩ anh ta ra cách yêu cầu thưởng lúa như vậy, không phải vì thực tế muốn nhận được số lúa kia, mà là muốn chứng minh rằng trên đời này không còn có ai thông minh hơn anh ta mà thôi, Nhà vua nghe xong, cảm thấy hết sức phấn khởi, liền nói với viên quan coi kho lương.

Xem ra, khanh còn thông minh hơn anh ta nhiều ! Trị quốc cần những người tài giỏi, thì quốc gia mới giàu mạnh. Vì thế Trẫm quyết định phong cho cả hai khanh chức Tả, Hữu tể tướng, cùng giúp Trẫm trị vì đất nước, sao cho quốc thái dân an !

Daily dose of Chinese #1

Tháng Tư 30, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

每個人都有他的路,每條路都是正確的。

Měi gèrén dōu yǒu tā de lù, měi tiáo lù dōu shì zhèngquè de.

mỗi cá nhân đô hữu tha đích lộ,  mỗi điều lộ đô thị chánh xác đích

 

人的不幸在於他們不想走自己那條路,總想走別人的路。

Rén de bùxìng zàiyú tāmen bùxiǎng zǒu zìjǐ nà tiáo lù, zǒng xiǎng zǒu biérén de lù.

nhân đích bất hạnh tại ư tha môn bất tưởng tẩu tự kỉ na điều lộ,tổng tưởng tẩu biệt nhân đích lộ

 

1.每个人 {měi gè rén} everybody, everyone
2. {dōu;dū} all; big city; capital
3. {yǒu} have; hae; adsum; ens; hadorwould
4.他的 {tā de} his
5. {lù} route; pad; pathway; road; way
6. {měi} each; every; often; per
7. {tiáo} bar; item; order; strip; twig; piece
8. {shì} am; are; be; been; being; is; yes
9.正确的 {zhèng què de} surefire
10.人的 {rén de} human, of human beings, of people
11.不幸 {bù xìng} unfortunate, sad; unfortunately; misfortune, adversity, blow, tragedy
12.在于 {zài yú} lie in, rest, be determined, depend, reside
13.他们 {tā men} them, they
14.不想 {bù xiǎng} indisposition; nill
15. {zǒu} walk; go; pad; track; wend
16.自己 {zì jǐ} self; oneself
17. {nà;nèi} that; the
18. {zǒng} after all; always; chief; general; overall; put together; assemble
19. {xiǎng} think; suppose; miss; want to
20.别人 {bié rén} other people, other person
21. {de;dì;dí} of; target

 

Mã CUSIP và ISIN là gì ?

Tháng Tư 29, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hệ thống CUSIP (CUSIP)

Cusip thông thường là chữ viết tắt của Uỷ ban về thủ tục nhận dạng Chứng khoán thống nhất (Committee on Uniform Security Identification Procedures) và cũng là hệ thống nhận dạng Chứng khoán gồm 9 chữ số áp dụng cho tất cả các loại Chứng khoán, gồm có cổ phần, các công ty đã đăng kí ở Mỹ/Canada, và cả trái phiếu Chính phủ, với mục đích làm thuận lợi hoá các giao dịch và thanh toán trong Thương mại.

Hệ thống Cusip được ban hành bởi Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (American Bankers Association) và được vận hành bởi Standard & Poor’s. Cục dịch vụ Cusip (Cusip services Bureau) hoạt động như Hiệp hội Mã số quốc gia (National Numbering Association-NNA) đối với khu vực Bắc Mỹ, và hệ thống số CUSIP có chức năng như Hệ thống số nhận dạng Mã số quốc gia đối với các Chứng khoán phát hành ở cả Mỹ và Canada.

Mã CUSIP được dùng để nhận dạng công ty phát hành chứng khoán và các công cụ tài chính khác dựa trên khung chuẩn gồm 9 kí tự gồm cả kí tự chữ và số Mã CUSIP cũng được ban hành nhằm phổ biến tiêu chuẩn nhận dạng trên các thị trường.

Vào những năm 1980 đã có những nỗ lực để mở rộng hệ thống Mã Cusip cho cả các loại chứng khoán quốc tế và kết quả là Hệ thống mã số quốc tế Cusip- CUSIP International Numbering system-CINS ra đời, Nhưng hệ thống này ít được sử dụng bởi vì nó được ra đời cùng lúc với hệ thống quốc tế chuẩn ISIN (International Securities Identifying Number-Hệ thống số nhận dạng Chứng khoán quốc tế).

Mã ISIN 

ISIN có thể được cấp cho cổ phiếu, trái phiếu, phiếu chi thương nghiệp hay giấy chứng nhận. Đó là một dãy số gồm 12 ký tự số và chữ. Mã này không chứa thông tin về hối đoái, sở giao dịch mà nó được niêm yết, và cũng không được sử dụng như tên chứng khoán. Mục đích của mã này chỉ phục vụ cho việc nhận dạng một cách thống nhất chứng khoán được cấp mã trong giao dịch và thanh toán.

Ví dụ như cổ phiếu của tập đoàn ôtô hàng đầu nước Đức, Daimler AG, được giao dịch tại hai mươi hai sở giao dịch khác nhau trên thế giới, bằng năm loại ngoại tệ. Cổ phiếu này thậm chí còn có ký hiệu tên khác nhau tại các sở giao dịch, tuy nhiên mã ISIN của các cổ phiếu trên là thống nhất. Từ đó giúp việc quản lý thông tin của cổ phiếu này được nhất quán.